MASÉRSKA    ŠKOLA
Masérska škola akreditovaná Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
reminy
*****
TURČIANSKE TEPLICE
Já to nevynalezl
Já to jenom našel
FACILITAČNÉ TECHNIKY podľa MUDr.Vojta a MUDr.Kabata - odborný seminár v masérskej škole REMINY Turčianske Teplice

Novinka - jedinečný cyklus seminárov

FACILITAČNÉ TECHNIKY podľa MUDr.Vojta a MUDr.Kabata

MUDr. Václav VOJTA
Obsahom cyklusu odborných seminárov bude výuka

FACILITAČNÝCH techník - Vojtovej metódy

používaných k liečbe pohybových porúch s prevažne neurologickými ochoreniami objavená MUDr. Václavom VOJTOM a

PROPRIOCEPTÍVNA nervovosvalová
facilitácia - PNF

ktorú rozvinul MUDr. Herman KABAT
MUDr. Herman KABAT
MUDr. Václav
VOJTA
MUDr. Herman
KABAT

Cyklus seminárov FACILITAČNÉ TECHNIKY
podľa MUDr.Vojta a MUDR.Kabata

Sa skladá z TEORETICKEJ časti - 5-dňový seminár ktorého obsahom je Funkčná anatómia človeka
a PRAKTICKEJ časti - 5-dňové semináre zamerané na praktický nácvik Vojtovej a Kabatovej metódy
pre dospelých a pre deti.
Spoločný základný seminár

FUNKČNÁ ANATÓMIA ČLOVEKA

povinný pre všetkých

Facilitačné techniky podľa
Vojta a Kabata pre dospelých

Facilitačné techniky
podľa Vojta a Kabata pre deti


TEÓRIA - 5-dňový seminár - Úvod k Facilitačným technikám - Funkčná anatómia človeka
je nevyhnutným základom k pochopeniu princípov reflexnej lokomócie MUDr.Václava Vojtu
a proprioceptívnej nervovosvalovej facilitácie podľa MUDr. Hermana Kabata.

Prof. MUDr. Jozef Beňuška CSc. Pútavým a jedinečným výkladom funkčnej anatómie človeka Vás prevedie

Prof. MUDr. Jozef BEŇUŠKA CSc.

dlhoročný prednosta Anatomického Ústavu Lekárskej Fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
autor vyše 300 skrípt, učebníc, prekladov a vedeckých článkov

PRAX - 5-dňové semináre - Facilitačné techniky podľa MUDr. Vojta a MUDr. Kabata pre dospelých
a Facilitačné techniky podľa MUDr. Vojta a MUDr. Kabata pre deti
Na týchto seminároch sa prakticky naučíte tieto techniky aplikovať na klientoch a pacientoch s prevažne neurologickými ochoreniami prípadne syndrómami neurologických ochorení.

  Obsah seminárov:

 • poúrazové stavy
 • parézy, plégie
 • zmeny koordinácie pohybu
 • stavy po CMP - centrálnej mozgovej príhode
 • stavy po DMO - detskej mozgovej obrne
 • komplikované stavy pri vertebrogénnych ochoreniach s následnými neurologickými príznakmi
MUDr. Václav Vojta

Vojtova metóda

Prof. MUDr. Václav VOJTA
bol český a nemecký lekár so špecializáciou detského neurológa.
Rozvinul teóriu "globálnych vzorcov", ktorá predstavuje základ jeho metódy
reflexnej lokomócie.
zdroj:Česká televize
MUDr. Herman KABAT

Kabatova metóda

MUDr. Herman KABAT
bol významný americký lekár a neurofyziológ.
S pomocou fyzioterapeutiek Margatet Knott a Dorothy Voss vypracoval metódu
proprioceptívnej nervovosvalovej facilitácie - PNF.

Prof. MUDr. Jozef BEŇUŠKA CSc.

Prof. MUDr. Jozef Beňuška CSc.
  Odborné vzdelanie:
 • LFUK, všeobecné lekárstvo, Bratislava 1956-1962
 • Vysokoškolský pedagóg, Anatomický ústav LF UK, Bratislava 1962-2012
 • Prednosta Anatomického ústavu LF UK, Bratislava, 1995-2010
 • Kandidát vied - CSc. 1974
 • Docentúra - 1984
 • Univerzitný profesor - 2000

Publikačná činnosť - cca 300 - skriptá, učebnice, preklady, vedecké články, demonštračné videá, učebné pomôcky, populárnovedecké články...
Prednášky a postre na domácich a zahraničných kongresoch ( Praha, Waršava,, Lublin, Halle, Budapešť...)
  Ocenenia:

 1. Cena Mateja Bela v kategórii prírodných a lekárskych vied 1994
 2. Cena za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodných vied 1996
 3. Prémia za vedeckú a odbornú literatúru 1997
 4. Čestné uznanie GRAND PRIX za najlepšiu odbornú literárnu prácu 1999
 5. Cena Mateja Bela v kategórii prírodných a lekárskych vied 2008

Logo masérskej školy Reminy
Masérska škola REMINY
Kollárova 715/64
039 01 Turčianske Teplice
Zdieľajte na sociálnych sieťach
Design © Ivan 2005-2018 | ochrana osobných údajov